FUNDUSZ

ZIELONYCH INWESTYCJI

Ochrona kapitału i maksymalizacja ZYSKU

Cel funduszu „zielonych inwestycji” jest jasny – ma zarabiać w każdych warunkach, niezależnie od panującej koniunktury na rynkach finansowych. Osiąganiu tego celu sprzyja jednoznaczna polityka inwestycyjna, pozwalająca na lokowanie środków głównie w branży recyklingu, odnawialnej energii opartej na termicznym przetwarzaniu odpadów oraz OZE. Dodatkowo Green Valley dąży do osiągnięcia celu inwestycyjnego poprzez optymalne zarządzanie procesem inwestycyjnym, optymalny dobór inwestycji i_źródeł ich finansowania, unikanie nieuzasadnionego ryzyka, oraz bezpośredni nadzór właścicielski pełniony w imieniu Uczestników funduszu.

01

polityka inwestycyjna

Portfel Funduszu jest budowany przy łącznym uwzględnianiu trzech najważniejszych kryteriów: dbałości o najwyższe bezpieczeństwo aktywów, przewidywanej wysokiej rentowności inwestycji oraz przy zachowaniu jej płynności. Inwestycje funduszu podlegają wycenie wyrażonej w_wartości aktywów funduszu.

02

strategia inwestycyjna

Fundusz prowadzi politykę aktywnej alokacji. Od 0% do 100% aktywów funduszu może być lokowane w papiery wartościowe, w tym akcje, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, obligacje zamienne na akcje, listy zastawne, udziały w spółkach z o.o., lokaty bankowe, waluty, prawa majątkowe. Lokaty mogą być denominowane zarówno w walucie polskiej minimum 60%, jak i w walutach obcych za równo na rynku polskim oraz zagranicznym.

03

założenia rynkowe lokat

Główne branże w ramach sektorów rynkowych, które stanowią obszar inwestycyjny dla aktywów funduszu:

  • Eko-efektywny odzysk energetyczny i recykling odpadów pochodzenia komunalnego i przemysłowego,
  • Innowacyjne rozwiązania z zakresu zagospodarowania odpadów oraz ich przetwarzania,
  • Energetyka odnawialna małej i średniej mocy,
  • Nieruchomości o charakterze komercyjnym,
  • Technologie i rozwiązania systemowe IT na potrzeby szeroko pojętego wsparcia dla ochrony środowiska,
  • Inżynieria i ochrona środowiska, w szczególności inwestycje wpływające na rozwiązanie problemów ekologicznych zdolnych do generowania przychodów na      poziomie ponad przeciętnym w_okresie inwestycyjnym nie    przekraczającym 10_lat.

04

profil inwestora

Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych dokonujących terminowych lokat inwestycyjnych, oczekujących w długim okresie ponadprzeciętnej stopy zwrotu przy akceptacji średniego poziomu ryzyka inwestycyjnego, niezależnie od koniunktury rynkowej.
Rekomendowany horyzont inwestycyjny powinien być nie krótszy niż 3 lata, zalecany 5-10 lat. Produkt nie korzysta z dźwigni finansowej, nie jest objęty funduszem gwarancyjnym.
Poziom ryzyka wg. wskaźnika SRRI (7 poziomów).

05

docelowa struktura portfela

  • Od 50% do 100% wartości aktywów stanowić będą udziały, akcje lub papiery dłużne krajowych i zagranicznych podmiotów realizujących inwestycyjne nastawioną na ochronę środowiska, energetykę odnawialną.
  • Od 0% do 10% wartości aktywów stanowić będą akcje spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, wyselekcjonowane zgodnie ze wskazaniami strategii „Portfel zielonych inwestycji”
  • Do 25% aktywów stanowić mogą inne lokaty, o_których mowa w statucie funduszu ze szczególnym nastawieniem na gwarancję zysku.

06

wycena funduszu

Każdy może wpłacić dowolna kwotę na funduszu
lub wybrać jeden z poniższych pakietów.

Łączna maksymalna wartość zysku z inwestycji do 40%

*Zalecany okres inwestycji od 3-5 lat

Pakiet S

Wartość pakietu 100.000 zł

Pakiet M

Wartość pakietu 150.000 zł

Pakiet L

Wartość pakietu 200.000 zł

Pakiet XL

Wartość pakietu 300.000 zł

Szczegółowe warunki opisywanych inwestycji otrzymasz na e-mail po rejestracji WYBORU. Na każdym etapie rejestracji Masz prawo do rezygnacji i odstąpienia od zawarcia umowy.

Green Valley Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do wykonywanie działalności na rynku finansowym i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Lokowane przez inwestorów środki stanowią aktywa finansowe Funduszu, wewnętrznie zarządzanego przez Green Valley i są lokowane przez zarządzających zgodnie z Polityką i Strategią Inwestycyjną spółki zatwierdzoną przez KNF. Wszystkie dokumenty rejestrowe dostępne są na stronie internetowej spółki lub pod bezpośrednim linkiem.

Oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.

                       Spółka jest pod nadzorem KNF, numer rejestru PLZASI00132