FUNDUSZ

ZIELONYCH INWESTYCJI

Ochrona kapitału i maksymalizacja ZYSKU

Dzięki funduszowi masz możliwość zainwestować swoje pieniądze w projekty, które bezpośrednio przyczyniają się do ochrony środowiska i redukcji emisji CO2, dlatego że są innowacyjne a także ekologiczne, bo ich realizacja bezpośrednio wpływa na środowisko w sposób najbardziej korzystny i zauważalny.

Nabywając Prawa Udziałowe (akcje) w ramach emisji FOUNDERS EDITION inwestorzy otrzymują gwarancję zysku w_postaci premii, która w planowanym okresie trwania umowy wynosi równowartość 8% rocznie, dodatkowo nasi akcjonariusze mają również prawo do dywidendy w podwójnej wysokości w stosunku do akcji będących w posiadaniu Zarządzającego Funduszem.

Green Valley dąży do osiągnięcia celu inwestycyjnego poprzez optymalne zarządzanie procesem inwestycyjnym, optymalny dobór inwestycji i źródeł ich finansowania, unikanie nieuzasadnionego ryzyka, oraz bezpośredni nadzór właścicielski w spółkach celowych powołanych przez Fundusz do realizacji wybranych projektów.

Nie czekaj, zacznij działać już dziś i zainwestuj w swoją przyszłość EKO odpowiedzialnie. Wybierz Fundusz Zielonych Inwestycji i przyczyniaj się do tworzenia lepszej przyszłości również dla nas wszystkich. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o naszych opcjach inwestycyjnych.

01

polityka inwestycyjna

Portfel Funduszu jest budowany przy łącznym uwzględnianiu trzech najważniejszych kryteriów: dbałości o najwyższe bezpieczeństwo aktywów, przewidywanej wysokiej rentowności inwestycji oraz przy zachowaniu jej płynności. Inwestycje funduszu podlegają wycenie wyrażonej w_wartości aktywów funduszu.

02

strategia inwestycyjna

Fundusz prowadzi politykę aktywnej alokacji. Od 0% do 100% aktywów funduszu może być lokowane w papiery wartościowe, w tym akcje, udziały w spółkach z o.o., udziały emitowane przez spółki celowe. Aktywa te stanowią zabezpieczenie i inwestycję ASI a generując zysk pozwalają na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Funduszu. W ten sposób poza gwarantowanym zyskiem możesz także otrzymać dywidendę.

03

założenia rynkowe lokat

Główne branże w ramach sektorów rynkowych, które stanowią obszar inwestycyjny dla aktywów funduszu:

  • Produkcja zielonej energii i recykling odpadów pochodzenia komunalnego i przemysłowego,
  • Innowacyjne rozwiązania z zakresu zagospodarowania odpadów oraz ich przetwarzania,
  • Budowa pasywnych EKO domów prefabrykowanych, zero-emisyjnych oraz zero-energetycznych,
  • Nieruchomości o charakterze komercyjnym,
  • Technologie i rozwiązania systemowe IT na potrzeby szeroko pojętego wsparcia dla ochrony środowiska,
  • Inżynieria i ochrona środowiska, w szczególności inwestycje wpływające na rozwiązanie problemów ekologicznych zdolnych do generowania przychodów na      poziomie ponad przeciętnym w_okresie inwestycyjnym nie    przekraczającym 10_lat.

04

profil inwestora

Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych dokonujących terminowych lokat inwestycyjnych, oczekujących w długim okresie ponadprzeciętnej stopy zwrotu przy akceptacji średniego poziomu ryzyka inwestycyjnego, niezależnie od koniunktury rynkowej.
Rekomendowany horyzont inwestycyjny powinien być nie krótszy niż 2 lata, zalecany 3-10 lat. Produkt nie korzysta z dźwigni finansowej, nie jest objęty funduszem gwarancyjnym.

05

docelowa struktura portfela

  • Od 50% do 100% wartości aktywów stanowić będą udziały, akcje lub papiery dłużne krajowych  podmiotów realizujących inwestycyjne nastawioną na ochronę środowiska, energetykę odnawialną.
  • Od 0% do 10% wartości aktywów stanowić będą akcje spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, wyselekcjonowane zgodnie ze wskazaniami strategii „Portfel zielonych inwestycji”
  • Do 25% aktywów stanowić mogą inne lokaty, o_których mowa w statucie funduszu ze szczególnym nastawieniem na gwarancję zysku.

06

wycena funduszu

Zgodnie ze Statutem oraz warunkami emisji każdy Inwestor nabywa Prawa Udziałowe Funduszu (akcje) zawsze w cenie emisyjnej wynoszącej 100 zł.

W zależności od zwartej umowy fundusz zobowiązuje się do ich odkupu po z góry określonym czasie inwestycji, oraz wypłacić gwarantowaną premię inwestycyjną należna za każdą akcję odkupowaną przez Fundusz. 

 

Każdy może wpłacić dowolna kwotę na funduszu
lub wybrać jeden z poniższych pakietów.

 

Planowany okres inwestycji dla emisji specjalnej Founders Edition zawarty jest w prospekcie informacyjnym danej serii emisji.

Pakiet akcji S

Wartość pakietu
260.000 zł

Pakiet akcji M

Wartość pakietu
500.000 zł

Pakiet akcji L

Wartość pakietu
800.000 zł

Pakiet akcji XL

Wartość pakietu
1.000.000 zł

Poniżej znajdziesz bezpośrednie linki do pobrania dokumentów powiązanych z oferowanym rozwiązaniem, dzięki temu masz możliwość się z nimi zapoznać zanim je uzupełnimy, jeśli potrzebujesz uzyskać kontakt do naszego Personalnego Doradcy wystarczy wysłać maila do naszego biura na adres: office@greenvalley.eco. Jeśli preferujesz tradycyjną formułę spotkań możesz umówić się na takie spotkanie z naszym Doradcą.

Ulga podatkowa, nie jest częścią gwarancji zysku z Praw Udziałowych Funduszu. Skorzystanie z niej zależy od spełnienia warunków określonych przez Ministerstwo Finansów, ASI i Inwestora. Szczygłowe informacje znajdują się na stronie – podatki.gov.pl, a wartość korzyści finansowej zależy od skali podatkowej Inwestora.

Informacje prawne:

Szczegółowe warunki opisywanych inwestycji otrzymasz na e-mail po rejestracji WYBORU. Na każdym etapie rejestracji Masz prawo do rezygnacji i odstąpienia od zawarcia umowy.

Green Valley Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do wykonywanie działalności na rynku finansowym i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Lokowane przez inwestorów środki stanowią aktywa finansowe Funduszu, wewnętrznie zarządzanego przez Green Valley i są lokowane przez zarządzających zgodnie z Polityką i Strategią Inwestycyjną spółki zatwierdzoną przez KNF. Wszystkie dokumenty rejestrowe dostępne są na stronie internetowej spółki lub pod bezpośrednim linkiem.

ASI nie prowadzi lokat terminowych opisanych w art. 49 ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997_r. – Prawo Bankowe (DZ. U. z 2022 r. poz. 2324 z późn. zmianami, dalej: „prawo bankowe”) będących rodzajem rachunków bankowych objętych gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.

                       Spółka jest pod nadzorem KNF, numer rejestru PLZASI00132