Polityka prywatności
Ochrona informacji prywatnych dotyczących Użytkowników strony internetowej www.greenvalley.eco (zwanej dalej „Stroną”) jest dla nas sprawą niezwykle ważną, w związku z czym dokładamy wszelkich starań, abyście Państwo byli bezpieczni odwiedzając naszą Stronę.
Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszego dokumentu (zwanego dalej „Polityką prywatności”) mającego za zadanie wyjaśnić zasady dbania o Państwa dane osobowe, kiedy odwiedzają Państwo Stronę. Każdorazowo korzystając ze Strony podlegają Państwo niniejszej Polityce prywatności, stąd też przy każdym wejściu na Stronę uprzejmie prosimy o zapoznanie się z jej treścią oraz akceptację jej zasad.
Niniejsza polityka prywatności przedstawia m.in.: zasady kontaktu z Green Valley Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Plac bankowy 2, 00-095 Warszawa, (zwaną dalej: „Spółką”), zasady gromadzenia, przechowywania i przetwarzania przez Spółkę danych osobowych, prawa jednostki dotyczące jej danych osobowych, wymagania sprzętowe niezbędne do korzystania ze Strony, zasady zgłaszania reklamacji.
Słownik
Przez następujące określenia należy rozumieć:
"Polityka prywatność"
Należy przez to rozumieć niniejszy dokument o nazwie „Polityka prywatności”;
"Spółka"
Należy przez to rozumieć Green Valley Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Plac bankowy 2, 00-095 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000853159, Regon: 385799364, NIP: 5252831068.
"Formularz kontaktowy"
Należy przez to rozumieć formularz znajdujący się na Stronie, umożliwiający Użytkownikom wysyłania korespondencji do Spółki.
"Strona"
Należy przez to rozumieć witrynę internetową dostępną pod adresem www.greenvalley.eco;
"Użytkownik"
Należy przez to rozumieć osobę fizyczną działającą na swoją rzecz lub na rzecz osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, lecz posiadającej na mocy ustawy zdolność prawną, która skorzystała ze Strony przeglądając witrynę internetową dostępną pod adresem www.greenvalley.eco lub przesyłając swoje dane osobowe w Formularzu kontaktowym zamieszczonym na Stronie;
"Usługi"
Należy przez to rozumieć usługi oferowane przez Spółkę, w szczególności w zakresie oferowania instrumentów finansowych;
"Sprzęt Użytkownika” lub „Urządzenie końcowe"
Należy przez to rozumieć należący do Użytkownika sprzęt telekomunikacyjny taki jak między innymi telefon komórkowy, smartfon, komputer, tablet lub inne urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet (urządzenie telekomunikacyjne przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci).
 1. 1. Postanowienia wstępne
  1. Niniejszą Stronę prowadzi Spółka.
  2. Niniejsza Polityka prywatności zaczyna obowiązywać od dnia 18-03-2020 r. oraz określa m.in. zasady kontaktu z Spółką, zasady gromadzenia, przechowywania i przetwarzania przez Spółkę danych osobowych, w tym danych które mogą zostać przez Państwa wprowadzone poprzez Stronę wypełniając Formularz kontaktowy; prawa Użytkowników dotyczące ich danych osobowych, gdzie znaleźć informacje o wykorzystywanych podczas korzystania ze Strony Plików cookies, wymagania sprzętowe niezbędne do korzystania ze Strony, zasady zgłaszania reklamacji.
  3. Niniejsza polityka prywatności nie jest skierowana do osób poniżej 16 roku życia i świadomie nie zbieramy danych osobowych takich osób.
  4. Poprzez akceptację niniejszej Polityki prywatności Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z jej treścią, akceptuje jej warunki oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania, jak również oświadcza, iż jest świadom ryzyk, o których mowa w § 2 ust. 2 niniejszej Polityki prywatności oraz akceptuje je.
  5. Strona może zawierać linki zewnętrzne (hiperłącza) do witryn internetowych, wtyczek lub aplikacji, należących do innych podmiotów. Kliknięcie we wspomniane linki lub udzielenie pozwolenia na połączenie może spowodować zbieranie lub udostępnianie Państwa danych. Nie mamy kontroli nad tymi witrynami i nie jesteśmy odpowiedzialni za ich polityki prywatności. Po opuszczeniu naszej Strony, zachęcamy zatem Państwa do przeczytania polityki prywatności każdej odwiedzanej przez Państwa strony.
 2. 2. Wymagania sprzętowe, zagrożenia.
  1. Korzystanie ze Strony przez Użytkownika wymaga posiadania przez niego Sprzętu Użytkownika posiadającego następujące przeglądarki: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Internet Explorer, Opera.
  2. Spółka świadczy Użytkownikom usługi za pośrednictwem drogi elektronicznej, co może powodować pojawienie się na Sprzętach Użytkownika wirusów komputerowych czy też może wiązać się z otrzymaniem niezamówionej informacji handlowej (tzw. spamu) przez Użytkownika, pomimo zachowania przez Spółkę wszelkich możliwych środków ostrożności. Ponadto korzystanie ze Strony wiąże się z koniecznością wykorzystania przez Użytkownika świadczonej przez podmiot trzeci usługi transmisji danych, za którą Użytkownik zobowiązany jest pokryć wynagrodzenie.
 3. 3. Pliki cookies
  1. Strona wykorzystuje „Pliki cookies”. Po wejściu przez Użytkownika na Stronę pojawia się komunikat informujący o wykorzystywaniu przez Stronę Plików cookies. Komunikat jest widoczny dla Użytkownika do czasu akceptacji przez niego komunikatu o wykorzystywaniu przez Stronę Plików cookies. Akceptacja odbywa się poprzez naciśnięcie przez Użytkownika pola z napisem: „Akceptuję”.
  2. Precyzyjna informacja dotycząca Plików cookies, wskazująca czym są Pliki cookies oraz w jaki sposób są one wykorzystywane przez Stronę jest dostępna po naciśnięciu przez Użytkownika pola z napisem: „Polityka Plików cookies” pojawiającego się jednocześnie z komunikatem o wykorzystywaniu przez Stronę Plików cookies oraz w zakładce „Polityka Plików cookies” znajdującej się na Stronie.
 4. 4. Dane osobowe
  1. Danymi osobowymi są informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie są danymi osobowymi dane zanonimizowane w taki sposób, że osób, których dane dotyczą, w ogóle nie można zidentyfikować lub już nie można zidentyfikować.
  2. Administratorem danych osobowych uzyskiwanych od Użytkowników jest Spółka.
  3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem i z uwzględnieniem zasady rzetelności, przejrzystości i adekwatności.
  4. Na Stronie nie są zbierane ani nie są przetwarzane dane osobowe w celu ich przekazania lub sprzedaży podmiotom zewnętrznym dla celów marketingowych. Spółka nie rozsyła również wiadomości w imieniu osób trzecich.
  5. Możemy zbierać, przetwarzać, przechowywać i przekazywać różne rodzaje Państwa danych osobowych, które pogrupowaliśmy w następujący sposób:
   Dane Tożsamości
   Obejmujące imię, nazwisko
   Dane Kontaktowe
   Obejmujące imię, nazwisko, adres, adres mailowy, numer telefonu oraz
   Dane Techniczne
   obejmujące adres IP, dane logowania, typ i wersja przeglądarki, ustawienia strefy czasowej i lokalizacji, rodzaje i wersje wtyczek, system operacyjny i inne technologie używane przez Państwa na urządzeniach, za pomocą których korzystają Państwo ze Strony.
  6. Dane są zbierane w celu umożliwienia korzystania przez Użytkowników ze Strony. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemo- wych (Dane Techniczne) są wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwera, na którym znajduje się Strona.
  7. NDane osobowe zebrane za pośrednictwem Formularza kontaktowego mogą być wykorzystane w celu umożliwienia Spółce odpowiadania na korespondencję przesyłaną przez Użytkowników za pomocą Formularza kontaktowego.
  8. Użytkownik może skorzystać z Usługi przesłania informacji drogą elektroniczną po poda- niu następujących danych osobowych w ramach Formularza kontaktowego: imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu.
  9. W momencie, w którym korzystają Państwo z naszej Strony, może ona automatycznie pobierać Państwa Dane Techniczne dotyczące Państwa Urządzeń końcowych czy czynności i wzorców zachowań w sieci. Zbieramy te dane osobowe poprzez ciasteczka Cookies oraz inne technologie, zgodnie z „Polityką Plików cookies” dostępną na naszej Stronie.
 5. 5. Cel i podstawa przetwarzania Państwa danych osobowych
  1. W przypadku przekazania przez Użytkownika danych osobowych, zostaną one wykorzy- stane zgodnie z celem ich przekazania. Podanie danych osobowych, o których mowa w paragrafie 4 jest niezbędne do realizacji Usługi przesłania informacji drogą elektroniczną.
  2. Poniżej przedstawiamy wyszczególnienie celów/czynności przetwarzania Państwa da- nych osobowych według kategorii tych danych, przyporządkowanych do prawnych podstaw przetwarzania danych osobowych.
  3. Cel/czynność przetwarzania Typ danych osobowych Podstawa przetwarzania
   Kontakt za pomocą Formularza kontaktowego Dane kontaktowe Zgoda Użytkownika (Użytkownik dobrowolnie podaje swoje dane kontaktowe celem umożliwienia Spółce wysłania odpowiedzi na korespondencję)
   Zarządzanie oraz zapewnienie bezpieczeństwa Spółki oraz jej Stronie internetowej (diagnostyka i utrzymanie systemu, analiza danych, testowanie, raportowanie oraz hosting) Dane Tożsamości
   Dane Kontaktowe
   Dane Techniczne
   Zgoda Użytkownika (Użytkownik dobrowolnie podaje swoje dane kontaktowe celem umożliwienia Spółce wysłania odpowiedzi na korespondencję)
  4. Jednym ze sposobów przetwarzania przez nas danych osobowych jest tzw. profilowanie. Możemy używać Państwa Danych Tożsamości, Kontaktowych, Technicznych w celu tworzenia profil preferencji naszych Użytkowników i tym samym w oparciu o nie, dostosowywać nasze Usługi i treści jakie od nas otrzymują. W ten sposób możemy zdecydować, które z naszych Usług mogą być dla Państwa odpowiednie.
 6. 6. Udostępnianie Państwa danych osobowych oraz transfery międzynarodowe
  1. W celach wskazanych w paragrafie poprzedzającym możemy udostępniać Państwa dane osobowe zewnętrznym osobom trzecim, takim jak firmy marketingowe, księgowe, informatyczne, zapewniające usługi takie jak np. hosting, cloudcomputing, a także Urzędowi Skarbowemu i innym organom władzy publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Wymagamy od wszystkich osób trzecich zachowania środków bezpieczeństwa w stosunku do Państwa danych osobowych oraz przetwarzania ich w zgodzie z prawem. Nie pozwalamy zewnętrznym osobom trzecim, aby korzystali oni z danych osobowych Użytkowników dla swoich własnych celów oraz pozwalamy przetwarzać je w określonych celach oraz zgodnie z naszymi instrukcjami.
  3. Z uwagi na to, że korzystamy z usług innych dostawców, np. w zakresie wsparcia teleinformatycznego Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza teren EOG. W takich przypadkach zapewniamy podobny stopień ochrony tych danych, poprzez zapewnienie przynajmniej jednego z poniższych środków ochrony:
   • Przekazanie danych osobowych do Państw uznanych przez Komisję Europejską za zapewniające adekwatną ochronę danych osobowych,
   • Stosowanie klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, gwarantujących taką samą ochronę jak w Unii Europejskiej, lub
   • Podczas gdy korzystamy z dostawców usług mających siedzibę w Stanach Zjednoczonych, możemy przekazać im dane w ramach Privacy Shield, co wymaga od nich zapewnienie podobnej ochrony jak w ramach Unii Europejskiej.
 7. 7. Bezpieczeństwo danych
  1. Przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych Użytkowników odbywa się z zachowaniem wszelkich zasad dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, spełniających wymagania stawiane przez prawo. Wprowadziliśmy niezbędne środki bezpieczeństwa mające chronić Państwa dane przed przypadkową utratą, nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem, zmianą lub ujawnieniem. Ograniczamy dostęp do Państwa danych do pracowników, agentów, usługodawców i innych osób trzecich, do których takie udostępnienie jest niezbędne z punktu widzenia naszej działalności gospodarczej. Będą oni przetwarzać Państwa dane osobowe jedynie zgodnie z instrukcjami Spółki oraz są oni zobowiązani do poufności.
  2. Spółka przyjęła odpowiednie procedury w celu postępowania w razie podejrzenia naruszenia. Powiadomimy Państwa oraz stosowny organ nadzoru o naruszeniu, gdy będziemy do tego prawnie zobowiązani.
 8. 8. Czas przetwarzania danych
  1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż czas niezbędny do wypełnienia celu, dla którego zostały one zebrane, chyba że dłuższy czas wynika z konieczności wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych, księgowych bądź sprawozdawczych oraz przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń.
  2. W pewnych okolicznościach mogą Państwo zażądać usunięcia Państwa danych osobowych, zgodnie z § 9.
  3. W pewnych okolicznościach możemy zanonimizować Państwa dane osobowe (zapewniając nieodwracalne uniemożliwienie identyfikacji osoby) w celach badawczych i statystycznych, w którym to przypadku możemy przechowywać te dane przez czas nieokreślony, bez dalszego obowiązku powiadamiania Państwa o tym.
 9. 9. Prawa związane z modyfikacją danych osobowych. Skarga do organu nadzorczego
  1. Użytkownik w pewnych sytuacjach posiada prawo zgłoszenia żądania do Spółki w zakresie przeglądania, poprawiania, zmiany, ograniczenia, sprostowania lub usunięcia jego danych osobowych, którymi Spółka administruje oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych przez Spółkę. W tym celu należy wysłać wiadomość na adres e-mailowy: iod@greenvalley.eco
  2. Zawracamy uwagę, iż nie zawsze będziemy w stanie wypełnić Państwa żądanie dotyczące usunięcia Państwa danych osobowych, a mianowicie ze względu na poszcze- gólne obowiązki prawne. W takich przypadkach zostanie to Państwu zakomu- nikowane po złożeniu takiego żądania. Jeśli pragną Państwo uzyskać więcej informacji na temat poszczególnych praw przedstawionych w ramach niniejszego paragrafu, prosimy o kontakt zgodnie z danymi kontaktowymi znajdującymi się na Stronie.
  3. Użytkownik ma prawo zgłoszenia Spółce żądania przesłania jego danych osobowych, którymi Spółka administruje, innemu administratorowi danych osobowych, o ile wymagania techniczne oraz organizacyjne pozwalają na przesłanie takich danych osobowych.
  4. Spółka bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela Użytkownikowi, który zgłosił jedno z żądań wymienione w niniejszym paragrafie, informacje o działaniach podjętych w związku z żądaniem, lub o ewentualnym przedłużeniu terminu z uwagi na charakter żądania lub liczbę żądań, lub o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego i skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
  5. Korzystanie z praw przedstawionych powyżej jest bezpłatne, jednakże Spółka może obciążyć Użytkownika rozsądną opłatą w przypadku, gdy przedstawione żądanie lub żądania są oczywiście bezzasadne, powtarzające się bądź nadmierne. W takich przypadkach możemy również odmówić spełnienia przedstawionego żądania.
  6. W celu spełnienia poszczególnych żądań, Spółka może zażądać określonych informacji od Użytkownika, w celu weryfikacji jego tożsamości i zapewnienia korzystania z poszczególnych praw. Stanowi to środek bezpieczeństwa w celu zapewnienia, że dane osobowe nie zostaną ujawnione osobom nieuprawnionym.
  7. Użytkownik, którego danymi osobowymi Spółka administruje, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim:
   a. swojego zwykłego pobytu,
   b. swojego miejsca pracy lub
   c. miejsca popełnienia domniemanego naruszenia,
  8. jeśli uważa, że przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza RODO. Skarga może zostać nadana drogą pocztową na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kancelaria@uodo.gov.pl
 10. 10. Odpowiedzialność Spółki oraz zgłoszenie reklamacyjne
  1. Spółka działając z należytą starannością, dba o poprawność działania Strony, nie ponosi jednak odpowiedzialności za techniczne ograniczenia w możliwości korzystania ze Strony wynikłe ze stanu technicznego Sprzętu Użytkownika oraz wynikłe w związku z awarią transmisji danych (połączenia internetowego), z którego korzysta Użytkownik.
  2. Spółka prosi o zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości związanych z działaniem Strony na następujący adres e-mailowy: office@greenvalley.eco
  3. Spółka rozpatruje zgłoszenia reklamacyjne, o których mowa w ustępie poprzedzającym niniejszego paragrafu w terminie 7 dni od dnia ich zgłoszenia informując Użytkownika o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu reklamacji każdorazowo podając powody podjętej decyzji.
  4. Użytkownik jest również uprawniony do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji. W wypadku powstania sporu z udziałem Konsumenta pozasądowemu jego rozwiązaniu może służyć również platforma internetowa ODR, która jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 11. 11. Postanowienia końcowe, zmiana Polityki prywatności, zgłoszenia zmian
  1. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności, która to zmiana następuje z dniem zamieszczenia na Stronie nowej Polityki prywatności. Wszelkie istotne zmiany niniejszej Polityki zostaną zakomunikowane poprzez pojawienie się stosownego komunikatu na Stronie.
  2. Dane kontaktowe Spółki wskazane są na Stronie w zakładce „Kontakt”.
  3. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Spółkę uprzejmie prosimy Państwa o kontakt z nami pod adresem e-mail: iod@greenvalley.eco lub pod numerem telefonu wskazanym na Stronie.
Polityka plików cookies Green Valley Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna.
Polityka plików “cookies” serwisu www.greenvalley.eco
 1. Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 3. W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 4. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do: a) możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu b) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę c) do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 5. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
 6. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego
 7. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.
 8. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach: Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl Google Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647 Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
 9. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.
Dzwoń teraz!