Mądre inwestowanie, nie tylko dla milionerów

Wynik inwestycyjny – od czego zależy?

Stopa zwrotu to powszechnie używana miara zyskowności inwestycji bądź instrumentu finansowego. Zapisywana jest jako procentowa – dodatnia, ujemna bądź równa 0 – zmiana wartości inwestycji. Jest to wskaźnik identyfikujący o ile zmieniła się wartość inwestycji w danym okresie – na przykład miesiąca, dnia, roku. Im wyższa wartość – tym lepszy wynik.

Po co liczy się stopę zwrotu?

Przede wszystkim po to, aby określić rentowność inwestycji i porównać ją do innych. Ujemna stopa zwrotu informuje nas o tym, że zanotowaliśmy stratę. Dodatnia stopa zwrotu mówi nam, że osiągnęliśmy zysk – a stopa zwrotu równa 0 zwraca uwagę, że wynik nie zmienił się w stosunku do poprzedniego okresu.

Stopa zwrotu pozwala unaocznić inwestorowi, jak zachowuje się jego inwestycja i kontrolować jej przebieg. Jeśli jeden fundusz inwestycyjny osiągnął stopę +21% w ciągu roku, a drugi -11% – to relatywnie łatwo ocenić, który był w danym okresie lepszą inwestycją. Należy jednak pamiętać, że wyniki historyczne nie mogą być miarą skuteczności przyszłych inwestycji.

Mając powyższe na uwadze możemy wyciągnąć wniosek, że przy dodatniej stopie zwrotu w danym okresie nasza inwestycja przyniesie nam konkretny wynik finansowy, a po jej zakończeniu możemy spodziewać się również konkretnego wyniku inwestycyjnego.

Jak planować strategię inwestycyjną?

Inwestowanie w instrumenty finansowe wymaga odpowiedniej wiedzy i umiejętności. Początkujący inwestorzy, a także inwestorzy kierujący się w intuicją mogą sporadycznie uzyskiwać wysokie dochody, jednak zdecydowanie częściej brak wiedzy o metodach i zasadach inwestowania prowadzi do strat. Trzeba jednak dodać, że inwestowanie w sposób profesjonalny jest trudne i nie daje stuprocentowej gwarancji sukcesu.

Istnieje wiele możliwych strategii inwestowania w instrumenty finansowe. Wykorzystują one różnego rodzaju informacje o akcjach. Historycznie dwie najstarsze strategie inwestowania w akcje to analiza fundamentalna i analiza techniczna. Oprócz nich istnieją inne strategie, na przykład często stosowana przez profesjonalnych inwestorów analiza portfelowa.

Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest oprzeć się na wiedzy i doświadczeniu osób, które zajmują się zarządzaniem i doborem odpowiedniej strategii, W przypadku Funduszy jest to stosunkowo łatwe ponieważ instytucje te z góry muszą określić swoją strategię i politykę inwestycyjną są to dwie podstawowe informacje charakteryzujące jak fundusz zamierza inwestować nasze środki. Co ważne oba te dokumenty musza być zatwierdzone przez instytucję nadzorującą (KNF) i stanowią swego rodzaju podstawę do weryfikacji działalności funduszu w zgodzie z założeniami, którymi kierują się inwestorzy.

Jednym z elementów  strategi jest analiza sektorowa polega ona na ocenie atrakcyjności inwestycyjnej spółek należących do danego sektora. Pod uwagę bierze się przede wszystkim efektywność i poziom ryzyka danego sektora. Bardzo ważną charakterystyką jest też wrażliwość sektora na koniunkturę gospodarczą – w przypadku spadku koniunktury inwestor nie powinien inwestować w sektory wrażliwe na zmiany koniunkturalne, takie jak na przykład sektor zaawansowanych technologii czy też sektor budowlany.

Najczęstszym zagrożeniem dla inwestora sa historyczne dane, którymi często posługują się osoby zachęcające inwestorów do inwestycji. Oczywiście jest to powszechne ponieważ łatwiej namówić inwestora na podjęcie decyzji pokazując mu jak dany instrument zachowywał się w poprzednim okresie, ale pamiętajmy to nie jest gwarancją sukcesu w okresach przyszłych. Dużo lepszym rozwiązaniem jest dokonanie analizy sytuacyjnej spółki w opaciu o jej dane bierzące i prognozy, które mogą wskaziać w którym kierunku może rozwinąć się inwestycja.

Jak zaplanować, a nie wymyślać akceptowalny dla naszego portfela poziom ryzyka inwestycyjnego?

Zanim zaczniesz inwestować musisz dobrze zrozumieć czym dokładnie jest inwestowanie. Wiele osób myli je z oszczędzaniem, co później może prowadzić do niepotrzebnych nieporozumień. Pamiętaj też, że inwestowanie nieodłącznie wiąże się z ryzykiem, które ponosisz.

Gdy zaczynasz inwestować, określ na wstępie jaką część swoich pieniędzy chcesz wystawić na ryzyko, a jaką zamierzasz ulokować bezpiecznie. Zmienność wartości Twojej inwestycji jest nieunikniona. Nie będzie ona jednak tak dokuczliwa, jeśli założona wcześniej część Twojego kapitału pozostanie bezpieczna i będzie zawsze dostępna bez strat na jej wartości. Ta bezpieczna część to Twoja poduszka bezpieczeństwa lub oszczędności na planowane w niedługim okresie wydatki. Inwestycje z kolei to środki ulokowane na dłuższy czas z myślą o innym celu np. dodatku do emerytury czy zapewnieniu środków dla dzieci w bliżej nieokreślonej przyszłości. Ta część pieniędzy będzie objęta potencjalnie większą szansą na zysk, ale także ryzykiem straty. To ryzyko jest indywidualne dla każdego.

Określ swoje potrzeby związane z inwestycją. Powinieneś wiedzieć na jak długi okres możesz odłożyć środki. Jest to o tyle ważne, że im dłuższy będzie to czas, tym bardziej zwiększy się możliwość podjęcia przez Ciebie ryzyka. Wynika to z faktu zmniejszania się prawdopodobieństwa poniesienia straty wraz z wydłużaniem czasu trwania inwestycji. Warto w tym miejscu wspomnieć, że co do zasady nie powinieneś tutaj uwzględniać możliwych do pojawienia się nagłych wydatków. Te bowiem zawsze mogą się pojawić i najlepiej, jakbyś pokrywał je z bezpiecznie ulokowanych oszczędności, a nie inwestycji. Inwestycje powinny mieć bowiem z góry zaplanowany okres trwania i ich wcześniejsze zakończenie, choć oczywiście możliwe, może wiązać się ze stratą wynikającą z gorszej koniunktury na rynku kapitałowym. Innym czynnikiem, od którego zależy możliwość podjęcia ryzyka jest wartość planowanej inwestycji w relacji do całego Twojego majątku. Jeżeli planowana inwestycja stanowi jedynie niewielką część Twojego kapitału, to możesz sobie pozwolić na większe ryzyko. Inaczej byłoby w przypadku, gdyby wartość inwestycji była duża. Wówczas ryzyko powinno być mniejsze, by tak dużą część Twojego majątku nie wystawić na ryzyko straty.

Dobierz odpowiednie fundusze oraz określ moment ich kupna.

Gdy już ustalisz modelowy skład portfela, możesz zacząć wybierać odpowiednie fundusze. Dzięki nim zainwestujesz swoje środki w określoną klasę aktywów. W ramach jednej klasy nie musisz się ograniczyć tylko do jednego funduszu. Równie dobrze możesz dobrać dwa bądź nawet trzy, co dodatkowo zwiększy dywersyfikację. Oczywiście warto abyś w swych działaniach zachował umiar i nie kierował środków do kilkudziesięciu różnych funduszy. Im jednak więcej środków przeznaczysz na inwestycję i pokryjesz wszystkie klasy aktywów, tym więcej funduszy możesz rozważyć w portfelu.

Przy ich wyborze możesz kierować się kartami funduszy oraz dokumentami określającymi politykę i strategie funduszu. Kierując się danymi historycznymi pamiętaj jednak, że to już przeszłość i nie jest ona gwarancją podobnego zachowania w przyszłości, ale zawsze warto zapoznać ze wszystkimi materiałami informacyjnym

Po wybraniu funduszy powinieneś jeszcze zdecydować o sposobie kupna ich jednostek. Co do zasady masz tutaj dwie możliwości. Pierwsza i najprostsza to jednorazowy zakup. Druga metoda polega zakupie jednostek w sposób regularny.

Dzięki temu zabiegowi uśredniasz cenę zakupu i chronisz się przed kupnem na przysłowiowej „górce”. W tym podejściu docelową strukturę portfela budujesz stopniowo. To niejako domyślne podejście przy systematycznym inwestowaniu stałych, miesięcznych kwot.

 
Green Valley ASI S.A. (ASI) z siedzibą w Warszawie, Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa informuje, że dane przedstawione w niniejszej informacji mają charakter wyłącznie reklamy i promocji i nie stanowią wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Fundusz nie gwarantuje realizacji celu inwestycyjnego oraz osiągnięcia określonego wyniku. Uczestnik Funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Zaprezentowane wyniki funduszy inwestycyjnych są oparte na danych historycznych i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wynik inwestycyjny Funduszu nie jest tożsamy z wynikiem inwestycyjnym uczestnika Funduszu. W zależności od odpowiednich obowiązków podatkowych Uczestnik może być również zobowiązany do zapłacenia podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w funduszu w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Niniejsze informacje nie są w żadnym razie przedstawiane w zamiarze dokonania czynności prawnej lub wywołania jakichkolwiek skutków prawnych w inny sposób, a w szczególności nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1832.). Nie stanowią również oferty inwestycyjnej, oferty świadczenia usług inwestycyjnych ani świadczenia usług w zakresie pomocy prawnej, rekomendacji inwestycyjnej, w rozumieniu zapisów Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczących instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Szczegółowy opis warunków emisji, czynników ryzyka i opłat oraz inne informacje dotyczące nabywania Praw Udziałowych emitowanych przez ASI znajdują się w Regulaminie dla inwestorów udostępnionych na stronie internetowej, stanowiących integralną część oferty.

Inne artykuły

Ekologiczne inwestycje

Ulga podatkowa dla inwestorów ASI?

Ulga podatkowa dla inwestorów ASI. Alternatywne Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez Alternatywne Spółki Inwestycyjne (ASI) stanowią nowy rodzaj funduszy, który uważany jest przez wielu za  ryzykowny.

Czytaj dalej »