Ulga podatkowa dla inwestorów ASI.

Alternatywne Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez Alternatywne Spółki Inwestycyjne (ASI) stanowią nowy rodzaj funduszy, który uważany jest przez wielu za  ryzykowny. Jest to jednak opinia nie właściwa, ponieważ najważniejszym elementem decydującym o ryzyku jest struktura wewnętrzna inwestycji funduszu i sektor gospodarczy którym fundusz się zajmuje. Faktem jest to, że jest to ten dział funduszy, który domaga się nie tylko wiedzy, ale i zrozumienia. Istota funduszy alternatywnych opiera się na tym, iż skoncentrowane są one na inwestycjach w spółki celowe czy start up-y. Tworzy to przestrzeń do dużych zysków, ale też i do zwiększonego ryzyka, kiedy ktoś nie zna się na pewnych zależnościach, zarówno inwestycyjnych, jak i podatkowych, może dokonać niewłaściwej oceny. Olbrzymie wsparcie ASI otrzymali obecnie akcjonariusze ASI od Państwa poprzez ulgę podatkową, to obecnie jedyna ulga pro inwestycyjna, o tak dużym stopniu wsparcia. 

Dla kogo ulga?

Jeśli osiągasz dochody podlegające opodatkowaniu:

 • według skali podatkowej lub
 • 19% podatkiem liniowym

i poniosłeś wydatki na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w:

 • alternatywnej spółce inwestycyjnej (ASI) lub
 • spółce kapitałowej, w której ASI:
  • posiada co najmniej 5% udziałów (akcji),
  • będzie posiadała co najmniej 5% udziałów (akcji) w wyniku nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w tej spółce w okresie 90 dni od dnia nabycia lub objęcia przez ciebie udziałów (akcji) w spółce kapitałowej,
   możesz skorzystać z ulgi.

Kiedy przysługuje ulga?

Z ulgi skorzystasz, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

 • wspólnikiem (udziałowcem/akcjonariuszem) ASI jest podmiot, który nabył lub objął udziały (akcje) w ASI sfinansowane w całości lub części ze środków europejskich w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, niemających charakteru bezzwrotnego, przeznaczonych na inwestycje venture capital w Polsce,
 • zawarłeś z ASI umowę inwestycyjną regulującą prawa i obowiązki ASI oraz twoje wynikające z nabycia przez ciebie udziałów (akcji) w ASI lub wspólnej inwestycji ASI oraz twoją w spółkę kapitałową, w której ASI nabędzie lub obejmie co najmniej 5% udziałów (akcji),
 • w okresie 2 lat poprzedzających dzień pierwszego objęcia lub nabycia udziałów (akcji) w ASI lub w spółce kapitałowej, w której ASI posiada co najmniej 5% udziałów (akcji) lub będzie posiadała co najmniej 5% udziałów (akcji) w wyniku nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w tej spółce w okresie 90 dni od dnia nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce kapitałowej przez podatnika, ta ASI i spółka kapitałowa nie była z tobą podmiotem powiązanym w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4 ustawy PIT,
 • będziesz posiadał nabyte udziały (akcje) przez nieprzerwany okres co najmniej 24 miesięcy.

Jak obliczyć ulgę?

Preferencje podatkowe zyskali inwestorzy alternatywnych spółek inwestycyjnych, co zwiększa atrakcyjność tej formy prawnej.

Nowy Ład wprowadził bowiem dla inwestujących podatników PIT (rozliczających się na skali podatkowej lub podatkiem liniowym) możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania kwoty stanowiącej 50% wydatków na nabycie udziałów lub akcji alternatywnej spółki inwestycyjnej, albo spółki, w której alternatywna spółka inwestycyjna posiada co najmniej 5% udziałów lub akcji pod warunkiem ich posiadania przez okres co najmniej 2 lat. Odliczenie objęte jest limitem w_wysokości 250 000 zł w_roku podatkowym oraz innymi warunkami, które dotyczą m.in. choć częściowego sfinansowania nabycia aktywów przez ASI ze zwrotnych środków europejskich przeznaczonych na inwestycje venture capital w Polsce. Jeśli jednak uda spełnić się wspomniane warunki, może to być istotną zachętą dla indywidualnych inwestorów, aby wybrali oni ASI na ulokowanie swoich nadwyżek finansowych.

Jakie zeznanie złożyć?

Odliczenia dokonujesz w zeznaniu:

 • PIT-37 lub
 • PIT-36 lub
 • PIT-36L

do którego należy dołączyć załącznik PIT/O (informację o odliczeniach).

Podstawa prawna – art. 26hc ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa PIT).

Źródło: Ministerstwo Finansów

Opłacalne ryzyko

Bez wątpienia, ryzyko, które jest podejmowane w ramach funduszy alternatywnych jest ryzykiem opłacalnym. Wystarczy odrobinę poszerzać wiedzę z zakresu funkcjonowania Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych (ASI) , w które się inwestuje. Wtedy podejmie się właściwe decyzje inwestycyjne. Przyszłość funduszy alternatywnych jest więc czymś, o czym z_pewnością można stwierdzić, że będzie rozwijać się w idealnym tempie. Już w tej chwili można dostrzec, że fundusze te są chętnie wybierane przez inwestorów, zarówno początkujących, jak i już nieco bardziej doświadczonych.

 
Green Valley ASI S.A. (ASI) z siedzibą w Warszawie, Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa informuje, że dane przedstawione w niniejszej informacji mają charakter wyłącznie reklamy i promocji i nie stanowią wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Fundusz nie gwarantuje realizacji celu inwestycyjnego oraz osiągnięcia określonego wyniku. Uczestnik Funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Zaprezentowane wyniki funduszy inwestycyjnych są oparte na danych historycznych i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wynik inwestycyjny Funduszu nie jest tożsamy z wynikiem inwestycyjnym uczestnika Funduszu. W zależności od odpowiednich obowiązków podatkowych Uczestnik może być również zobowiązany do zapłacenia podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w funduszu w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Niniejsze informacje nie są w żadnym razie przedstawiane w zamiarze dokonania czynności prawnej lub wywołania jakichkolwiek skutków prawnych w inny sposób, a w szczególności nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1832.). Nie stanowią również oferty inwestycyjnej, oferty świadczenia usług inwestycyjnych ani świadczenia usług w zakresie pomocy prawnej, rekomendacji inwestycyjnej, w rozumieniu zapisów Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczących instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Szczegółowy opis warunków emisji, czynników ryzyka i opłat oraz inne informacje dotyczące nabywania Praw Udziałowych emitowanych przez ASI znajdują się w Regulaminie dla inwestorów udostępnionych na stronie internetowej, stanowiących integralną część oferty.

Inne artykuły

Ekologiczne inwestycje

Ulga podatkowa dla inwestorów ASI?

Ulga podatkowa dla inwestorów ASI. Alternatywne Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez Alternatywne Spółki Inwestycyjne (ASI) stanowią nowy rodzaj funduszy, który uważany jest przez wielu za  ryzykowny.

Czytaj dalej »